Förklaring till transparenslagen för CURRENT ECO AS 

Bolagsform och organisation

CURRENT Eco AS (912 901 491) är ett norskt registrerat aktiebolag med huvudkontor i Frøyas gate 15, 0273 Oslo, Norge.

Produkter och tjänster

CURRENT Eco AS erbjuder mjukvarutjänster och ledningssystem för laddare av elfordon riktade till företagsmarknaden.

Marknader

CURRENT Eco AS är verksamt i Norge och Current Sweden Eco AB i Sverige. Därutöver har vi vissa abonnemang utanför dessa marknader.

Våra interna policyer och rutiner

Åtgärder

CURRENT Eco AS har endast ett begränsat antal underleverantörer och producerar de flesta av sina produkter i egen regi. Våra underleverantörer kan delas in i tre grupper:

Informationsleverantörer: I gruppen ingår tillverkare av laddboxar m.m. Datacenter: I gruppen ingår Microsoft Azure m.fl. **Mjukvaru- och tjänsteleverantörer: I gruppen ingår Hubspot, Microsoft m.fl. CURRENT Eco AS undersöker alla tjänsteleverantörer i enlighet med norsk lag och våra etiska riktlinjer innan vi inleder ett samarbete med en leverantör. Alla leverantörer informeras om våra etiska riktlinjer och förväntningarna på att följa dessa innan ett samarbete inleds.

Utbildning

Vi tillhandahåller utbildning som är anpassad till de anställdas och chefernas ansvarsområden.

Bedömningar av tillbörlig aktsamhet

Due diligence genomförs utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Övriga åtgärder

  • Rutiner har upprättats i CURRENT ECO AS av stabsfunktionen Organisationsutveckling.
  • Styrelsen har delegerat ansvaret för uppföljning till VD.

  • Due diligence-bedömningar av leverantörer och affärspartners har genomförts.

  • En bolagsövergripande grupp har etablerats som träffas vid eventuella upptäckter för att bedöma nödvändiga åtgärder.

Ansvar och uppföljning

Ansvaret för att dessa riktlinjer följs i den löpande verksamheten åvilar styrelsen och de funktioner till vilka styrelsen kan delegera kompetens. Löpande due diligence-bedömningar och tillsyn genomförs.

Resultat

Inga anmärkningar.

 

Tom Orvei, Adm. Verkställande direktör 
På uppdrag av Current Eco AS och Current Sweden Eco AB