cta_banner_bg3_contrast

GENERELLE BETINGELSER

Ver. 2.0 gyldig f.o.m. 19.11.2020

 

1. DEFINISJONER

Avtalen: Avtaledokument signert av CURRENT og kunde

Tilbud: Tilbud oversendt fra CURRENT til kunde

Programvare: SmartCharge

Oppstartsdagen: Dagen når leveranse av CURRENT-tjenestene påbegynnes

Servicenivå: De konkrete målbare krav til kvaliteten og ytelsesnivået på CURRENT-tjenestene som er avtalt

2. OMFANG

2.1. Generelle krav

Avtalen fastsetter vilkår og betingelser for leveranse av tjenester og eventuelle andre ytelser for den periode avtalen gjelder for. Partene har i fellesskap utarbeidet en omforent spesifikasjon av tjenestene, som er nærmere beskrevet i tilbudet og avtalen. CURRENT påtar seg ansvaret for at deres ytelser stemmer overens med de spesifikasjoner og vilkår som er angitt i avtalen eller tilbudet.

2.2. Programvare

Programvaren som tilbys er SmartCharge. Med mindre annet er avtalt, har CURRENT rett til å oppdatere programvare med ny versjon, forutsatt at den nye versjonen oppfyller kravene i avtalen. CURRENT har uansett rett til å oppgradere programvare til ny versjon dersom den versjonen kunden har tilgang til ikke lenger støttes av programvareleverandøren.

Det innebærer ingen overføring av rettigheter til programvare. Kunden gis tilgang til å bruke programvarens funksjoner uten å få noen lisens til selve programvaren

2.3. Brukerstøtte, dokumentasjon, opplæring og andre tilleggsytelser

Avtalen gjelder den brukerstøtte med vilkår og betingelser som angitt i tilbudet og/ eller signert avtale.

3. KRAV TIL KUNDEN

Kunden påtar seg ansvaret for å ha gitt uttrykk for sine behov og krav til programvaren og tjenestene på en klar måte, som grunnlag for CURRENTs ytelser. Kunden er videre ansvarlig for å bruke programvare og data som foreskrevet, samt legge forholdene til rette slik at CURRENT kan utføre sine plikter, herunder ved å gi CURRENT nødvendig tilgang til sine lokaler, programmer, data, adekvat informasjon etc.

4. DRIFTSMILJØ

Tjenestene leveres hovedsakelig ved at CURRENT sørger for installasjon av SmartCharge på kundens ladestasjoner.

5. OPPSTART AV CURRENT -TJENESTENE

Partene har i fellesskap utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for oppstart av CURRENT-tjenestene. Dato for oppstart er angitt i avtalen eller tilbudet.

Etter avtale med kunden har CURRENT tillatelse til å oppholde seg i kundens lokaler i nødvendig omfang, samt til å gjennomgå kundens driftsmiljø, for å forberede oppstart av CURRENT-tjenestene.

CURRENT utfører og er ansvarlig for oppstart av CURRENT-tjenestene. Kunden skal stille tilstrekkelig og kvalifisert personale til rådighet for gjennomføring av nødvendige aktiviteter for oppstart.

Kunden skal i god tid før oppstartsdagen bidra med all nødvendig informasjon til så vel interne som eksterne interessenter som berøres av innføring av CURRENT-tjenestene. CURRENT kan etter nærmere avtale bistå kunden med dette arbeidet.

6. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

6.1. Vederlag

Vederlag for CURRENT-tjenestene står beskrevet i avtalen.

6.2. Fakturering, forfall, forsinkelsesrente og evt. andre betalingsbetingelser

Alle prisene er oppgitt i norske kroner eks. MVA. Prisene justeres årlig iht. konsumprisindeksen. Alle kostnader for vår leveranse er inkludert i prisen (drift, vedlikehold og service).
Abonnementskostnaden faktureres forskuddsvis per periode med 14 dagers betalingsfrist.

Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om forsinket betaling. Per 31.12. legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentesrente).

7. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

7.1. Omfang

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

8. FORCE MAJEURE

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

9. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG SANKSJONER

9.1. Reklamasjon

Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må innen rimelig tid reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

9.2. Mislighold fra CURRENT’ side

9.2.1. Forsinkelser
Det foreligger forsinkelse fra CURRENT side dersom CURRENTs ikke oppfyller tidsfrist for oppstartsdag. CURRENT skal gjøre sitt beste for å begrense varigheten av eventuell forsinkelse.

9.2.2. Mangelfulle CURRENT-tjenester
Det foreligger mangelfulle tjenester dersom tjenestene etter faktisk oppstartsdag ikke oppfyller de krav som følger av avtalen.

Ved mangelfulle tjenester som nevnt ovenfor, skal CURRENT uten ugrunnet opphold gjøre det som er nødvendig for å sikre oppfyllelse av avtalens krav.

Dersom mangelfulle tjenester burde være oppdaget under kundens normale kvalitetskontroll, kan CURRENT kreve dekket ekstra utgifter de eventuelt blir påført som følge av at mangelen ikke ble meldt.

Kunden har krav på prisavslag som svarer til prisen på den mangelfulle ytelsen, dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes CURRENT å avhjelpe forholdet.

9.3. Mislighold fra Kundens side

9.3.1. Betalingsmislighold
Det foreligger betalingsmislighold dersom kunden ikke betaler ved forfall.

Ved betalingsmislighold påløper forsinkelsesrente.

Betalingsmislighold utover 30 dager gir CURRENT rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde avtalen med ovenstående rentekrav, eller heve avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Hevingsretten bortfaller dersom forfalt beløp betales

Ved betalingsmislighold ut over 30 dager kan CURRENT med 5 virkedagers skriftlig varsel, etter fritt valg stoppe enhver ytelse til kunden, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter.

9.3.2. Forsinkelse og annet mislighold
Det foreligger mislighold fra kundens side dersom frister i forbindelse med oppstart av avtalte CURRENT-tjenester forsinkes på grunn av kundens forhold. Det foreligger også mislighold fra kundens side, dersom CURRENT på annen måte ikke får oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, og dette skyldes kunden eller forhold kunden har risikoen for, eller dersom kunden for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen.

Ved mislighold fra kundens side kan CURRENT med skriftlig varsel avbryte sitt arbeide inntil kunden har rettet opp forholdet.

CURRENT har krav på å få dekket sine merkostnader, herunder tapt fortjeneste, som følge av Kundens mislighold, samt rimelig tid til nødvendig omdisponering av ressurser.

9.4. Heving

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Dersom en part stanser sine betalinger, dersom det åpnes konkurs eller forhandling om tvangsakkord hos parten, eller dersom partens økonomiske forhold for øvrig viser seg å være slik at parten må antas å være ute av stand til å oppfylle avtalen, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Hvis kunden eller CURRENT kreves oppløst av skifteretten eller enhetsregisteret, kan den annen part heve avtalen.

Ved heving av avtalen som skyldes kunden, skal CURRENT holdes skadesløs av kunden for de forpliktelser overfor tredjemann som CURRENT har påtatt seg, på det tidspunkt Avtalen opphører.

9.5. ERSTATNING, ANSVARSBEGRENSNING

9.5.1. Generelt
Ved forsinkelser, ved manglende utbedring av mangler i henhold til pkt. 9.2, samt ved mislighold etter pkt. 9.3, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:

a. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.

b. Erstatningskravet etter denne bestemmelsen kan ikke overstige det samlede årlige vederlaget (ekskl. mva).

Ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Påløpt kompensasjon skal alltid komme til fradrag ved erstatningsutmålingen.

Andre erstatningskrav enn det som følger av denne bestemmelsen kan ikke fremmes mellom partene såfremt ikke det følger spesifikt av andre bestemmelser i avtalen.

9.5.2. Forhold Leverandøren ikke er ansvarlig for
CURRENT er ikke ansvarlig for tap kunden måtte lide som følge av feil eller mangler ved de programmer avtalen omfatter. CURRENT hefter heller ikke for manglende oppfyllelse av Servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av:

a. kunden og forhold kunden har ansvaret for;
b. gjennomføring av ekstraordinære målinger av ytelse;
c. rekonstruksjon av data, uansett årsaken til dette; eller
d. at avtaler med tredjepart om produkter som benyttes ved leveranse av CURRENT-tjenestene er sagt opp av tredjepart, uten at dette skyldes mislighold fra CURRENTs side.

9.6. Rekonstruksjon av data
a. I tilfelle av feil eller mangler ved Kundens data som skyldes CURRENT, skal CURRENT omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data.

b. Dersom CURRENT alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i a), rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis kundens personale forestår rekonstruksjonen, skal CURRENT dekke de direkte ekstra lønnskostnader, eller de eksterne kostnader som er forbundet med rekonstrueringen hvis det er nødvendig for Kunden å benytte ekstern hjelp.

c. Ved forhold som skyldes kunden, har CURRENT ikke ansvar for feil eller mangler ved data, eller tap som skyldes at disse bortfaller. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av kunden, feil ved kundens brukerprogramvare, som CURRENT ikke har ansvar for, og feil eller manglende informasjon til CURRENT, som bl.a. endringer i dataforhold. Påføres CURRENT ekstra ressursforbruk som følge av forhold kunden hefter for, skal kunden godtgjøre CURRENT for deres økte ressursforbruk som følge av slike forhold.

d. Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene.

Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot CURRENT for feil eller mangler ved data eller tap av data enn det som følger av punktene a) til d) ovenfor.

10. OVERDRAGELSE

Rettigheter og plikter etter avtalen kan ikke overdras eller på noen annen måte overføres til andre uten den annen parts forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Samtykke er dessuten ikke nødvendig dersom avtalen overdras i sin helhet ved at CURRENT fusjonerer, fisjoner, overdrar virksomhet eller omorganiserer på annen måte.

CURRENT står fritt til å benytte factoring.

11. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som et ledd i CURRENTs ytelser etter avtalen, vil CURRENT kunne komme til å behandle personopplysninger på vegne av kunden. Leverandøren skal da rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

12. KONFLIKTER

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler.