Balansere energibehovet med V2X

Balansere energibehovet med V2X

Åsmund Møll Frengstad

17. okt 2022 | 7 min read

Revolusjonen rundt nullutslipp er godt i gang, og elektriske kjøretøy spiller en svært viktig rolle i avkarboniseringen. Strømmen som kreves til lading er betydelig, men ladeteknologien Vehicle-to-Everything (V2X), fjerner belastningen fra kraftnettet ved å bruke elbiler til energilagring. Denne energien kan deretter enten sendes tilbake til strømnettet eller brukes til å drifte kontorer, hus, andre fremkomstmidler og mye annet.

Etter hvert som antallet elektriske kjøretøy fortsetter å vokse, vil det være behov for mer kraftkapasitet til lading – men det vil også være flere muligheter for å hjelpe kraftnettverkene med å balansere energibehovet. Gjennom Vehicle-to-Grid (V2G), blir lagret energi hentet fra elbilbatterier, klar til bruk når etterspørselen er på topp, for å flate ut strømtoppene.


HVA ER V2X?

En av de store, nye endringene i Storbritannia, er kravet til ladepunkt i alle nye boligbygg. Dette betyr at boligfelt, eneboligerog til og med bygninger med bruksendring til bolig krever et ladepunkt. Ettersom dette gjelder alle eiendommer med tilknyttet parkering, må nye boliger også ha tilgang til lading for beboere i områder der parkering er tilgjengelig.

Dette kan imidlertid ikke bare være vilkårlige ladere da den nye Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021, sier at alle disse ladepunktene må være smarte. Dette betyr at de må ha datatilkobling, samt andre smarte ladefunksjoner. Målet til britiske myndigheter, er å oppskalere antall ladepunkter og samtidig gjøre infrastrukturen klar for en framtid med elbiler.

 

SMARTLADING FOR ELBILER

Toveisteknologien Vehicle-to-Everything (V2X) gir ladestrøm til alle slags apparater, kjøretøy eller andre gjenstander med energi lagret i elbilbatterier. V2X har derimot flere bruksområder og kan til og med gi strøm til bygninger, inkludert:

• Hus
• Arbeidsplasser
• Hele lokalsamfunn

Det er her fordelene med V2X- og V2G-teknologiene blir lettest synlig. I perioder med økt strømforbruk bidrar V2X til å balansere behovet, ved å sende energi der det trengs mest. Du kan for eksempel lade bilen om natten, og deretter bruke den billigere energien til å ha strøm i huset på dagtid eller i perioder med høy etterspørsel. En elbil som lades av solenergi, kan også returnere strøm til huset om natten eller tilbake til selve kraftnettet, noe som øker bruken av fornybar energi.

Gjennom bruk av smarte ladeløsninger kan dette påfyllet av strøm tilfredsstilles automatisk. Dynamisk laststyring undersøker og justerer mengden strøm innenfor en bestemt grense – for eksempel på en ladestasjon eller strømtilkobling. Den kan brukes for å unngå overbelastning av kraftsystemet, forhindre ekstrakostnader i perioder med høye priser og utnyttelsen av elektrisiteten kan optimaliseres ved dynamisk laststyring, eller ved bruk av ladeprofiler og planlagte ladeøkter.

 

LADE SMART MED CURRENT

Den skybaserte SmartCharge -plattformen til CURRENT, er en ende-til-ende-løsning for billading og energistyring ved hjelp av den maskinuavhengige protokollen Open Charge Point Protocol (OCPP). SmartCharge, har komplett infrastruktur og smart energistyring, inkludert dynamisk lastbalansering, og åpner for inntektsgenerering av nåværende og fremtidig infrastruktur i kraftforsyningen.

Brukerne får anledning til å styre energibruken, og topper kan styres ved hjelp av dynamisk laststyring. Norges første V2G-ladesystem bruker teknologi fra CURRENT, og viser akkurat hvor kraftige V2X-løsningene kan være i andre deler av verden. Dette kan være spesielt nyttig i Storbritannia, der nettet er basert på fossile brenselsteknologier og må omkonfigureres for å håndtere mer karbonfattige løsninger.

 

SMARTLADING TIL EN SMART FREMTID

Intelligent energistyring er avgjørende. Strømselskaper kan implementere en smart plattform til styring av elbillading for å generere fortjeneste og nye inntekter, ved å bygge og drive et offentlig tilgjengelig ladenettverk for å øke både salg av kWt og heve kundelojaliteten. Elbilladere kan også brukes som distribuerte energiressurser, for å åpne nye spennende markedsmuligheter.

Andre fordeler inkluderer:
• Høy avkastning på investeringer med lave vedlikeholdskostnader
• Åpent og fremtidssikkert ladenettverk til elbiler
• Støtte til et stort utvalg elbilladere
• Ekstern statusovervåking og vedlikehold av elbilladere
• Oppsett av brukerkontoer og regler
• Rask introduksjon på markedet

All administrasjon av ladestasjonene er automatisert, det er ikke behov for manuell tilstedeværelse. Dette sparer penger, og fjernstyring betyr også at kjøretøyene som må brukes, raskest mulig kan prioriteres i ladekøen.

Kraftleverandører ser også fordeler i dette, samlet forbruk på transformatornivå sørger for at transformatorene ikke overbelastes. Ved å bruke lagret energi fra elbilbatterier når kraftnettet er høyt belastet, unngås også behovet for dyre kapasitetsoppgraderinger fra strømselskapene. Aldrende kraftnett blir også beskyttet ved effekt-topp redusering fra forbrukere, som istedenfor bruker lagret elektrisk kraft, og disse elbilene blir alltid ladet ved behov. De kan også utnytte billigere energipriser og bruke den rimeligere energien til å forsyne huset med strøm.

Antallet elbiler med dertil ladebehov vokser. I Storbritannia er det registrert en økning på 88,3% i antallet elbiler fra januar 2022 til april 2022, sammenlignet med samme periode i 2021. I Europa økte elbilsalget med 93% fra 2018 til 2019, og elbiler forventes å stå for 81% av nye plug-in-kjøretøy som selges globalt innen 2030.

Strømselskapene som ønsker dette fremskredne teknologiskiftet velkommen, vil både spare penger og øke inntektene. Elbilbatterier er en kostnadseffektiv løsning til energilagring, og V2X kan bety at det ikke er nødvendig med ekstra utgifter til ny infrastruktur.

Ta kontakt her, hvis du vil vite mer om hvordan V2X og dynamisk lasthåndtering kan støtte din egen virksomhet.