Redegjørelse for Åpenhetsloven for CURRENT ECO AS

Selskapsform og organisasjon

CURRENT Eco AS (912 901 491) er et norskregistrert aksjeselskap med hovedkontorer i Frøyas gate 15, 0273 Oslo, Norge.

Produkter og tjenester

CURRENT Eco AS tilbyr programvaretjenester og styringssystemer for elbilladere rettet mot bedriftsmarkedet.

Markeder

CURRENT Eco AS opererer i Norge og Current Sweden Eco AB i Sverige. I tillegg har vi enkelte abonnementer utenfor disse markedene.

Våre interne retningslinjer og rutiner

Tiltak

CURRENT Eco AS har kun et begrenset antall underleverandører og produserer det meste ‘in-house’. Våre underleverandører kan deles inn i tre grupper:

    • Informasjonsleverandører: Gruppen omfatter ladeboksprodusenter, m.f.
    • Datasentere: Gruppen omfatter Microsoft Azure m.f.
    • Programvare- og tjenesteleverandører: Gruppen omfatter Hubspot, Microsoft, m.f. 

CURRENT Eco AS undersøker alle tjenesteleverandører i henhold til norsk lov og våre etiske retningslinjer før vi inngår et samarbeid med en leverandør. Alle leverandører blir informert om våre etiske retningslinjer og forventningen om å etterleve disse i forkant av et samarbeid.

Opplæring

Vi gir opplæring tilpasset de ansattes og ledernes ansvarsområder.

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger gjøres basert på en risikobasert tilnærming i tråd med gjeldende lovgivning.

Øvrige tiltak

  • Rutiner er etablert i CURRENT ECO AS av stabsfunksjonen Organisasjonsutvikling.
  • Styret har delegert ansvaret for oppfølging til daglig leder.
  • Aktsomhetsvurderinger av leverandører og samarbeidspartnere er gjennomført.
  • Det er etablert en gruppe på tvers av selskapene som trer sammen ved eventuelle funn for å vurdere nødvendige tiltak.

Ansvar og Oppfølging

Ansvar for etterlevelse av disse retningslinjene i den daglige driften ligger hos styret og de funksjonene styret eventuelt delegerer kompetanse til. Det utføres kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og tilsyn med disse.

Resultat

Ingen funn.

 

Tom Orvei, Adm. Direktør
På vegne av Current Eco AS og Current Sweden Eco AB