<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Smartlading

Smartlading: Hva det er og hvorfor det er bra for elbilister 

Smartlading gjør elbilladingen billigere. Siden etterspørselen etter strøm og prisene stiger hele tiden, er dette er noe alle elbileiere bør se nærmere på. 

I denne definisjonen, viser vi deg hva smartlading er, hvordan smartlading kan optimalisere energiforbruket, og hvordan du kan bruke smartlading til å spare både penger og miljøet. 

 

Hva er smart elbillading? 

Når et kjøretøy bruker "smartlading", kommuniserer laderen med bilen, ladeoperatøren og strømleverandøren via datalenker. Når du kobler til elbilen, gir laderen data til bilen for å maksimere lading og energiforbruk. 

Med smartlading, kan ladeoperatøren (en huseier med egen lader eller en operatør med mange stasjoner) regulere hvor mye strøm som skal leveres en tilkoblet elbil. Forbruket er avhengig av hvor mange som bruker strøm. Hvis etterspørselen er for høy, senkes strømforsyningen, og dermed reduseres belastningen på kraftnettet. 

Smartlading beskytter operatørene mot å overskride den maksimale energikapasiteten i bygningen, som er begrenset av hovedsikringen og strømprisen. Med smartlading kan også strømleverandøren begrense energibruken. Dette forhindrer overforbruk av tilgjengelig elektrisitet på kraftnettet. 

 

Hvordan fungerer smarte ladestasjoner? 

Smartlading fungerer ved å kontrollere strømmen, timing og retning for individuelle ladeøkter. Smartlading tar også hensyn til krav fra kunden og bilen, begrensningene i infrastrukturen, mengden fornybar energi som produseres, strømprisene og forholdene på nettet. 

Smartlading av elbiler fungerer gjennom noen spesifikke teknikker. 

Lastbalansering 

Lastbalansering er et begrep som brukes i forbindelse med smartlading, og det viser til prosessen med å fordele strømmen mellom forskjellige ladestasjoner. Dette kan både gjelde de som driver flere ladestasjoner på samme sted, samt de som driver en enkelt ladestasjon med doble stikkontakter i huset. Skal du bruke en ladestasjon må den være tilkoblet en strømkilde (for eksempel en kontorbygning), som kan bære den samlede kapasiteten til disse ladestasjonene. 

Kapasiteten fordeles proporsjonalt mellom alle de ladestasjonene som er i bruk via lastbalansering. På denne måten, sikres optimal lading til alle elbilene på stedet, innenfor kapasitetsgrensene. 

Hub og satellitt 

En annen viktig komponent med smartlading, er funksjonen med hub-satellitt, som gjør det mulig for brukerne å administrere mange ladestasjoner fra ett fysisk sted. Satellittfunksjonen er en enkel måte å samle data fra alle ladestasjoner, med en skybasert programvare til ladeadministrasjon (CMS), som hjelper brukerne med å spare både tid og krefter. 

For at CMS-en skal fungere hensiktsmessig, må hver ladestasjon videreformidle data til systemet. Ladepunktene kan formes til et nettverk slik at de deler et modem. Dette reduserer kompleksiteten til det smarte ladesystemet og gjør administrasjonen enklere. 

Kutte strømtoppene 

Det å kutte strømtoppene, er en måte å unngå energiforbruk når prisen er på topp, enten i huset eller på ladestasjonen. For å forstå dette enkelt, kan du forestille deg det totale energiforbruket i huset. Hvis alt av apparater er i gang og du kobler til elbilen, kan strømanlegget i huset overbelastes. 

Dette kan du unngå hvis du kutter toppene. Når ladestasjonen merker at du nærmer deg maksimalkapasiteten på ladestasjonen, vil den automatisk redusere strømmengden som forbrukes under en ladeøkt, eller til og med midlertidig stanse ladeøkten helt, til det er nok strøm tilgjengelig. 

 

Fordelene med smartlading 

Kostnadsbesparelser 

Smartlading kan hjelpe bilistene med å spare penger ved å lade bilene når strømmen er billigst. Det er flere strømselskaper som opererer med ulike strømpriser til forskjellige tider på døgnet. 

Mange bilister i Storbritannia, er for eksempel kjent med Economy 7 pricing. Disse strømkontraktene gir syv timer på døgnet der det er redusert etterspørsel etter strøm, og kostnadene for å utnytte strømmen i disse periodene er lavere. 

Smartlading av elbiler kan også spare penger ved å redusere levert strømmengde til batteriet når det er nesten fulladet. Dette minimerer unødvendig lading og bruk av elektrisitet, som ellers ville oppstått når økningen i kjørelengde er liten. 

Miljømessige fordeler 

Du bidrar til miljøet ved automatisk å justere planleggingen av ladeøkten. Vi kan optimalisere ladingen til perioder med lavt strømforbruk, noe som ikke bare resulterer i kostnadsbesparelser, men også bidrar til den generelle balansen på kraftnettet. 

Etter hvert som flere og flere kjører elbiler, blir det større etterspørsel i fremtiden etter økt tilpasningsevne. Det er til og med mulig for energileverandører å begynne å gi økonomiske insentiver til elbilister, for å oppmuntre dem til å lade med mindre strøm, planlegge lading til perioder med lavt forbruk eller gjøre det mulig for elbilbatteriene til å bli midlertidig brukt som strømreserver. 

Et samarbeid for å redusere karbonutslipp og kraftbehov, vil i siste instans redusere behovet for mer strømproduksjon. 

Balanserer etterspørselen på strømnettet 

Bedriftseiere som tilbyr smartlading til elbiler, kan bruke dette til å samarbeide med strømselskapene. Sammen kan de optimalisere energiforbruket for å lette etterspørselen på kraftnettet. Et fullstendig tilkoblet ladeøkosystem til elbiler, kan gjøre mer strøm tilgjengelig for stasjoner med høyere etterspørsel og samtidig redusere strømmen til systemer der etterspørselen er lavere. 

smart charging EV

 

De mest relevante funksjonene innen smartlading 

Strømdeling 

Strømdeling, som også ofte kalles lastbalansering eller -nivåstyring, er en funksjon som gjør det mulig for nettoperatører eller foretak som har mange ladere på en ladestasjon, til å balansere den tilgjengelige energikapasiteten likt på tvers av alle de aktive ladestasjonene. Fordi den tilgjengelige elektrisitetsmengden på hvert ladested er begrenset, vil en økning i energietterspørselen ofte kreve kostbare endringer av den elektriske infrastrukturen. Smartlading gjør det mulig å unngå denne typen oppdateringer av infrastrukturen, ved å sørge for at elektrisiteten leveres på en så effektiv måte som mulig. 

Dynamisk laststyring 

Dynamisk laststyring, (Dynamic load management DLM), er en viktig faktor innen smartlading. DLM oppstår når den smarte ladeplattformen deler den tilgjengelige strømmen mellom ulike behov. For eksempel kan en liten ladestasjon med 4-6 tilkoblinger tilknyttet et hotell bruke DLM. Når hotellet bruker store mengder strøm, kan den tilgjengelige strømmen til elbilladerne reduseres. Det omvendte kan skje, når laderne krever mer strøm og hotellet bruker mindre. 

 

 

Sammendrag 

Det er bare noen få viktige punkter å huske her:

  • Smartlading kobler bilen til ladepunktet og strømselskapet.
  • Tilkoblingen brukes til å administrere energietterspørselen og sparer penger for elbileierne.
  • I bredere forstand kan smartladere bidra til energistyringen av hele kraftnettet.

Den gjennomsnittlige elbileieren vil sannsynligvis bruke ladeplanlegging og unngå strømtoppene som primære verktøy til smartlading. Dette er en god start og vil umiddelbart bidra til lavere kostnader.